Tussen mens en hond zijn vele overeenkomsten en evenveel verschillen. Wij zijn dan ook een andere diersoort. Mensen komen uit een mensencultuur, honden uit een hondencultuur. Zij hebben andere gewoontes, gedrag, taal, interesses, afleidingen, prioriteiten, een andere beleving van de omgeving, andere normen en waarden, andere verwachtingen,… kortom cultuurverschillen.

Wanneer je beslist om samen te leven met een hond, is het voor alle partijen van belang hier bewust mee om te gaan. Het helpt je om te komen tot een duidelijke communicatie, een respectvolle samenwerking en meer begrip.

Binnen onze cultuur hebben we een hoop verwachtingen over hoe honden zich horen te gedragen. Vaak sluiten deze verwachtingen niet aan bij de natuur/cultuur van een hond.

Natuurlijk hondengedrag (kauwen, najagen, opspringen, voeding stelen, blaffen,…) interpreteren we dikwijls als ‘fout of stout’, terwijl de hond alleen maar doet wat eigen is aan zijn soort. We willen dat gedrag  onmiddellijk afleren, onderdrukken of uit de hond krijgen.

Boos worden, is vaak onze eerste en enigste reactie, ervan uitgaande dat de hond ‘goed weet wat we bedoelen’.  Dit leiden we vaak af uit de bedrukte lichaamshouding die de hond uit bij het voelen van onze emoties. Eigenlijk vertoont de hond op dat ogenblik kalmerende signalen om onze emoties tot bedaren te brengen en het conflict om te buigen naar rust (honden zijn van nature conflictvermijdende wezen) … en zit hij in het ongewisse over het waarom van onze uitbarsting.

We vergeten echter dat de hond meestal niet begrijpt wat we vragen. Ten eerste zijn we eerder geneigd om te zeggen wat we niet willen (vb. foei, nee, mag niet)  i.p.v. dat wat we wel willen. Daarnaast hebben we datgene wat we willen meestal nog niet of onvoldoende aangeleerd. Een hond kan alleen maar laten zien wat hij geleerd heeft!

Kortom, weten hoe natuurlijk gedrag zich uit binnen onze huiskamers en leefomgeving, stelt ons in staat om hondengedrag in het ‘juiste’ perspectief te plaatsen. Zo kunnen we tot creatieve alternatieven komen met respect voor zijn basisbehoeften  in evenwicht met onze verlangens.

Alles wat je verwacht, heb je dus te trainen. In onze maatschappij is dat heel veel. Er zijn immers veel omgevingsfactoren waar we rekening mee hebben te houden. Wij leven immers niet op afgelegen plaatsen, waar honden meer kunnen zijn wie ze zijn.

Wanneer je met je hond traint, doe je dat vanuit de intentie om hem te helpen functioneren in onze maatschappij, om het dagdagelijks leven praktisch en aangenaam te laten verlopen en in functie van de veiligheid van je hond én zijn omgeving.

Willen we dat onze honden meekunnen in onze maatschappij en ons begrijpen dan gaan we hen alternatief gedrag aanleren.  Zorg dat je steeds een duidelijk beeld hebt van wat je wel graag wil i.p.v. je te focussen op wat je niet wil. Dit draagt automatisch bij tot een ontspannen houding en een duidelijke lichaamstaal, waardoor de hond je beter kan begrijpen. Het positieve plaatje, maakt een wereld van verschil!

Gedrag waar je aandacht aan geeft dat krijg je! Focus je op alle gewenst gedrag en beloon dit gedrag.  

Hou er rekening mee dat gedrag dat wij wensen, meestal niet relevant is binnen de hondencultuur! Het is aan ons om een geschikt motivatiemiddel te vinden om tot een leuke samenwerking te komen (spel, voeding, aai, stem). Dit kan van hond tot hond verschillen én van situatie tot situatie.

Je hond geeft constant feedback over jouw handelen, ook tijdens het trainen (lees ‘duodansen doe je met 2’). Deze feedback begrijpen we vaak als ‘dwarsdoegedrag’, maar eigenlijk is je hond of druk bezig met uit te zoeken wat je bedoelt (uitzoekgedrag) of geraakt hij gefrustreerd omdat je onduidelijk bent. Mogelijk stelt hij frustratiegedrag (met bijbehorende stresssignalen) of haakt hij af (afhaakgedrag met daarbij behorende kalmerende signalen).

Willen we bruggen bouwen tussen onze mensencultuur en de hondencultuur dan stellen we ons open voor hoe honden werkelijk zijn, houden we ook rekening met wat zij te vertellen hebben en oefenen we ons in het observeren en interpreteren van hondengedrag en hondentaal. We  leren de nodige vaardigheden om op een verantwoorde manier het nodige te trainen en bouwen een relatie op op basis van respect en vertrouwen.

Het Verdrag van Pluto biedt je de nodige handvatten!

 

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.