Algemene voorwaarden en Huisregels WALK THE LINE – Programma

I. Definities

 1. “Begeleider(s)”: natuurlijke perso(o)n(en) die zich hebben ingeschreven om het Walk The Line – Programma bij het Verdrag van Pluto te volgen.
 2. “Het Verdrag Van Pluto” : Hondengedragspraktijk Het Verdrag van Pluto, vertegenwoordigd door gedragstherapeuten Ira Van Aelst, gevestigd te Aartselaar en Audrey Lauwers, gevestigd te Edegem.
 3. “De Locatie”: Outdoor trainingslocatie, Petrus Van der Taelenstraat thv nrs 16 en 24, Rumst

II. Algemeen

 1. Het Verdrag van Pluto brengt haar aanbod mondeling dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
 2. Het aanbod omvat in ieder geval volgende onderdelen:
 • De prijs en de wijze van betaling ervan.
 • De data waarop de groepslessen zullen plaatsvinden.
 • De vereiste vaccinaties.
 • De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

3. De inschrijving gebeurt schriftelijk/elektronisch mits aanvaarding van het aanbod door de begeleider.

4. Voorwaarden voor deelname:

 • De begeleider bevestigt dat hij/zij bij de aanvang van de lessen een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid alle risico’s” heeft onderschreven en dat deze blijft gelden minstens zolang er lessen worden bijgewoond bij Het Verdrag van Pluto.
 • Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Alle honden dienen preventief behandeld te worden tegen wormen, vlooien en teken. Bij de eerste les dient de begeleider het inentingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond voor te leggen.
 • Intacte teven mogen niet loops zijn 3 weken vóór aanvang van de cursus, alsook niet loops worden tijdens de cursus.

5. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze uitdrukkelijk in een andere overeenkomst hebben vast gelegd.

III. De lessen en betaling 

 1. Inschrijven voor het Walk The line Programma gebeurt via correcte invulling van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (elektronisch en/of schriftelijk). De inschrijving is slechts definitief indien u een bevestigingsmail van Het Verdrag van Pluto ontvangt én indien daarna de betaling volledig werd uitgevoerd.
 2. Ondertekening van het inschrijvingsformulier houdt acceptatie in van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn op het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijving heeft ontvangen of de betaling heeft uitgevoerd.
 3. De lessen gaan door op de vooropgestelde data. Bij zeer slecht weer zal Het Verdrag van Pluto al de begeleiders tijdig verwittigen en zal de les verschoven worden naar één van de reserve data.
 4. De advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Het Verdrag van Pluto. De begeleider van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Het Verdrag van Pluto kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
 6. De trainingen, zowel op de locatie van Het Verdrag van Pluto als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de begeleider. Het Verdrag van Pluto kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel ondergaan op deze locatie.
 7. Elke begeleider is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op de locaties van Het Verdrag van Pluto. Zowel voor, tijdens als na de les.
 8. Als de hond lichamelijk niet in orde is, dient de begeleider overleg te plegen met Het Verdrag van Pluto alvorens hij/zij op de les verschijnt. Het Verdrag van Pluto beslist of de hond al dan niet kan deelnemen aan de les.
 9. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen Het Verdrag van Pluto en de begeleider, dient voor rekening van de begeleider overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 10. Als de hond een gedragsprobleem vertoont waardoor het, voor de hond en begeleider zelf, alsook voor de overige deelnemende begeleiders, niet meer veilig of aangewezen is om deel te nemen aan het Walk The Line Programma, kan Het Verdrag van Pluto beslissen om de cursus voor de eigenaar en zijn/haar hond vroegtijdig te beëindigen.
 11. Als de hond loops wordt tijdens de cursus, kunnen begeleider en hond niet verder deelnemen aan de lessen.
 12. Als gedurende de duur van de cursus blijkt dat de eigenaar in overtreding is of gaat met de Algemene Voorwaarden en Huisregels, kan HET VERDRAG VAN PLUTO beslissen om de begeleider en hond niet verder te laten deelnemen aan de lessen. Het cursusgeld wordt in dat geval niet terugbetaald.
 13. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van Het Verdrag van Pluto berust bij Het Verdrag van Pluto. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke toestemming van Het Verdrag van Pluto.
 14. Annuleringsvoorwaarden:
 • Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk (post of email). Als annuleringsdatum geldt de datum van de poststempel of de datum van de e-mail.
 • Bij annulering 30 dagen vóór aanvang van de cursus, is een administratieve kost van 50 euro verschuldigd.
 • Bij annulering 14 dagen vóór aanvang van de cursus, is 50% van het vooropgestelde cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering 7 dagen vóór aanvang van de cursus, is het gehele bedrag van het cursusgeld verschuldigd.
 • Indien, gedurende de eerste 3 lessen van de cursus, het voor de hond niet meer mogelijk is om de lessen bij te wonen door ziekte, loopsheid (teven) of verwondingen, kan de begeleider een kortingsbon van 50% ontvangen voor een volgende cursus “Walk The Line”. Een verslag van de dierenarts dient als bewijs te worden voorgelegd.

IV. Huishoudelijk reglement 

Voor een goed en veilig verloop van de lessen dienen voor, tijdens en na de lessen volgende regels gerespecteerd te worden:

 1. De begeleiders hanteren een dubbele lijn: één rond middel van de begeleider en één in de handen.
 2. Tenzij in nood – of dringende gevallen wordt er geen GSM-gebruik toegestaan tijdens de lessen.
 3. Het is niet toegestaan te roken op de Locatie.
 4. Op en naast de locatie van Het Verdrag van Pluto dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van het Verdrag van Pluto- aangelijnd te zijn en te blijven.
 5. Er dient steeds voldoende afstand tussen de honden te worden gelaten (ook voor en na de lessen).
 6. Hondenpoep dient steeds door de eigenaars onmiddellijk opgeruimd te worden.
 7. Er wordt geen verbaal of fysiek geweld gebruikt tegen de hond (of andere begeleiders ;-)).
 8. De begeleiders zijn ten laatste 15 minuten vóór het begin van de les aanwezig zodat de nodige voorbereidingen kunnen getroffen worden.
 9. De begeleiders brengen minstens volgende zaken mee naar de trainingen:Trainingszakje
 • Trainingssnoepjes
 • Clicker
 • Speeltje voor de hond
 • Drinken en drinkbakje
 • Mand of deken voor de hond
 • Borsttuig voor de hond
 • 2 leibanden.
 1. De begeleiders houden de honden in de wagen totdat er toestemming wordt gegeven om ze eruit te laten.
 2. De begeleider zorgt ervoor dat zijn hond kort vóór aankomst aan de Locatie voldoende mogelijkheid heeft gehad om zijn gevoeg te doen.
 3. Eventuele hondenpoep dient steeds door de begeleider onmiddellijk opgeruimd te worden.
 4. De begeleider geeft de hond geen maaltijd minstens 2 uur voor het begin van de les.
 5. De begeleiders zorgen ervoor dat er bij warm weer, voldoende water, schaduw en verluchting is in de wagen.
 6. De begeleiders volgen te allen tijde de instructies van Het Verdrag van Pluto
 7. Kinderen onder 16 jaar worden niet toegelaten op het terrein.
 8. In overleg met Het Verdrag van Pluto is het toegestaan dat de begeleider een tweede persoon meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van Het Verdrag van Pluto.
 9. De begeleiders en eventuele toeschouwers worden verondersteld steeds de regels van welvoeglijkheid en verantwoordelijkheid t.o.v. van derden in acht te nemen, dit om ongevallen te voorkomen.
 10. De begeleiders kunnen hun wagen naast de Locatie (outdoor) parkeren, maar letten erop niet op het aanpalende fietspad te staan.
 11. De kleding van de begeleiders dient afgestemd te zijn op het trainen van honden, tevens rekening houdende met wisselende weersomstandigheden.
 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.