Wat is TTouch?

De Tellington TTouch Trainingsmethode is een lichaamsgerichte leermethode voor dieren. TTouch is gebaseerd op samenwerking en respect. Zachte, ongekende aanrakingstechnieken, bewegingen en lichaamsbandages worden ingezet om gedrag te verbeteren en/of te veranderen. TTouch bevordert de fysieke gezondheid, het emotioneel welzijn,  de werk –en sportprestaties.  De bereidheid tot samenwerking en het denk -en leervermogen worden positief beïnvloed in een aangepaste omgeving zonder pijn, angst, noch druk.

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.