Algemene voorwaarden “PUPPY PACT”

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de eigenaars van hondengedragspraktijk “Het verdrag van Pluto” (verder de hondengedragspraktijk genoemd) en de cursist.

I. Algemeen

1. Cursisten: natuurlijke personen die de overeenkomst aangaan met de eigenaars van de hondengedragspraktijk, Audrey Lauwers en Ira Van Aelst.
2. De hondengedragspraktijk brengt haar aanbod mondeling dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
3. Het aanbod omvat in ieder geval volgende onderdelen:
• De prijs en de wijze van betaling ervan
• De vereiste vaccinaties
• De vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden
4. De inschrijving gebeurt schriftelijk/elektronisch mits aanvaarding van het aanbod door de cursist.
5. Bij de inschrijving dient de cursist het inentingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen / of het titeren van de hond voor te leggen.
6. Voorwaarden voor deelname (voor pups)
• U heeft met uw pup een bezoek gebracht bij uw eigen dierenarts.
• Uw pup wordt volgens het entingsschema ingeënt. Dat is met 6-9-12 weken. Of, indien de pup getiterd wordt, dan dient het schema van dierenarts te worden voorgelegd.
• Uw pup mag geen diarree hebben of hoesten (kennelhoest), wanneer u aan de les deelneemt
• U neemt het inentingsboekje van uw pupje bij uw eerste bezoek mee naar de hondengedragspraktijk.
7. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders of wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
8. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze uitdrukkelijk in een andere overeenkomst hebben vast gelegd.

II. De lessen en betaling

1. De cursisten dienen de cursusgelden via overschrijving of contant te voldoen vóór de aanvang van de cursus (het Puppy Pact START en/of het Puppy Pact VERVOLG). Het cursusgeld dient binnen een periode van 7 dagen na inschrijving te worden betaald.
2. Teruggave van het gestorte bedrag voor de theorieles van het “PUPPY PACT START” is niet mogelijk.
3. Teruggave van het gestorte bedrag voor de individuele/privé lessen van het “PUPPY PACT START en ”PUPPY PACT VERVOLG” is mogelijk als volgt:
• Opzeg minstens 2 weken voor de aanvang van het PUPPY PACT: 240 euro
• Opzeg minstens 1 week voor de aanvang van het PUPPY PACT: 140 euro
• Opzeg minder dan 1 week voor de aanvang van het PUPPY PACT: geen teruggave
4. Individuele/privé lessen: Indien één van de gemaakte individuele afspraken van het Puppy Pact niet kan plaatsvinden, dient deze minstens 48 uur voor de geplande datum en uur gemeld te worden. Bij gebreke hieraan, zal deze individuele les als opgenomen worden beschouwd.
Vanaf de 3e annulering van een individuele afspraak, ook al is dit tijdig gebeurd, zal de laatst geannuleerde les als opgenomen worden beschouwd.
5. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar verhouding worden terugbetaald vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten van 30 euro.
6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondengedragspraktijk, dan wordt het resterende cursusgeld aan de cursist gerestitueerd.
7. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
8. De hondengedragspraktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal, ondergaan op het terrein van de hondenpraktijk.
9. Elke cursist is steeds verantwoordelijk voor de hond onder zijn begeleiding en voor de eventuele schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht. Dit artikel is van kracht zowel op het terrein, in de lokalen van de hondengedragspraktijk als elders. Zowel voor, tijdens als na de les.

III. Huishoudelijk reglement

1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor de aanvang van de theorieles (in groep) aanwezig te zijn. Voor de individuele lessen worden de cursisten op het onderling afgesproken uur verwacht.
2. Op het terrein van de hondengedragspraktijk dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn.
3. De kleding van de cursisten dient afgestemd te zijn op het trainen van honden.
4. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er. Voor pups die getiterd worden, dient het schema van de dierenarts voorgelegd te worden.
5. Alle honden dienen preventief behandeld te worden tegen wormen, vlooien en teken (uiteraard wordt rekening gehouden met de leeftijd van de pup/hond).
6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt. De train(st)er beslist of de hond al dan niet kan deelnemen aan de les.
7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
8. De cursist bevestigt dat hij bij de aanvang van de lessen een verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid alle risico’s” heeft onderschreven en dat deze blijft gelden minstens zolang er lessen worden bij gewoond bij de hondengedragspraktijk.
9. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.
10. Het is verboden de hond te schoppen, te slaan of elke andere vorm van lichamelijk geweld te gebruiken. Slipketting, shock collars e.d. zijn tevens niet toegelaten.
11. De cursisten worden verondersteld steeds de regels van welvoeglijkheid en verantwoordelijkheid t.o.v. van derden in acht te nemen, dit om ongevallen te voorkomen.
12. Het is niet toegestaan de GSM te gebruiken tijdens de duurtijd van de les.
13. Het is niet toegestaan te roken in de gebouwen van de hondengedragspraktijk.
14. Op de plasweide van de hondengedragspraktijk (Praktijk Mortsel) dienen de honden aangelijnd te blijven, tenzij de train(st)er anders zegt. Ongevallen met honden op de plasweide vallen onder de verantwoordelijkheid van de cursist.

 

 

 

Comments are closed.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.